Początek  roku szkolnego

 • 03 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

 • 23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe:

 • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

 • 18 - 23 kwietnia 2019 r. 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie:

 • 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 są:

 • 10, 11, 12 kwietnia 2019r. (egzamin gimnazjalny)
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 02 listopada 2018r.
 • 02 maja 2019r.

W dniach tych szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej.
Rodzice, którzy chcą pozostawić dzieci pod opieką świetlicy szkolnej w wolnych dniach winni są złożyć pisemną deklarację u wychowawcy.