Prowadząca lekcje: Edyta Godlewska

Klasa: VI C

Data: 19.03.2019 r.

Czas trwania lekcji: 45 minut

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z działu „Sport”.

 

Cele ogólne:

- rozwijanie umiejętności pracy w grupach,

- kształtowanie strategii komunikacji w języku angielskim,

- doskonalenie umiejętności kluczowych (porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, umiejętność uczenia się (inicjatywność).

Cele operacyjne:

Uczeń:

- powtarza i utrwala nazwy sportów oraz wyposażenia sportowego,

- zna zastosowanie czasu Past Simple,

- potrafi budować zdania przeczące i pytające w czasie Past Simple,

- potrafi tworzyć zdania w trybie rozkazującym,

- współpracuje w grupie.

 

Formy pracy: indywidualna, praca w parach, grupach, zbiorowa.

Metody: komunikatywna, bezpośrednia, indukcyjna, audiowizualna

Środki dydaktyczne: kserokopie, komputer, tablica interaktywna, e-podręcznik

„Steps in English 3”.

Przebieg lekcji.

I Część wstępna.

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe (5 minut).

- powitanie, obecność, sprawdzenie pracy domowej.

2. Podanie tematu i celów lekcji.

II Część właściwa.

1. Wprowadzenie do tematu lekcji (5 minut).

Warm up – nauczyciel zachęca uczniów do krótkiego powtórzenia słownictwa. Uczniowie otrzymują karty z nazwami różnych sportów oraz wyposażenia. Zadaniem każdej grupy jest przyporządkowanie odpowiedniego wyposażenia do danego sportu. Następnie każda grupa głośno odczytuje swoje odpowiedzi.

  1. Kolejnym zadaniem jest przyporządkowanie odpowiedniego wyposażenia sportowego do wyświetlonych obrazków. Uczniowie wykonują to zadanie na tablicy interaktywnej znajdującej się w klasie. (5 minut).
  2. Następnie uczniowie wykonują zadanie 1 na stronie 73 z podręcznika, zapisują w zeszytach nazwy sportów oraz wyposażenia, po czym na forum klasy czytają swoje odpowiedzi sprawdzając jednocześnie pisownie z tablicą interaktywną (5minut).
  3. Nauczyciel wspólnie z uczniami przypomina zasadę budowania zdań twierdzących,  przeczących oraz pytających w czasie Past Simple. Uczniowie układają zdania z rozsypanych wyrazów. Następnie zachęca ich do krótkiego przypomnienia poprzez znaną grę „KAHOOT”. Uczniowie korzystając z telefonów komórkowych wybierają poprawną odpowiedź do pytań wyświetlonych na tablicy interaktywnej. Wygrywają najszybsi i najlepsi. (7 minut).
  4. Następnie uczniowie wykonują zadanie 3 ze strony 73 z podręcznika. Zamieniają zdania twierdzące na przeczące w czasie Past Simple. Zapisują w zeszytach poprawne odpowiedzi, które później konsultują z kolegą z ławki, a na końcu sprawdzają pisownie z tablicą interaktywną. (5 minut)
  5. Uczniowie wykonują zadanie 4 ze strony 73 z podręcznika. Tworzą pytania w czasie Past Simple, zapisują poprawne odpowiedzi w zeszycie, po czym odczytują je na forum klasy i sprawdzają z tablicą interaktywną. (3minuty)
  6. Kolejnym zadaniem jest przypomnienie zasad tworzenia zdań w trybie rozkazującym. Po czym uczniowie wykonują ćwiczenie wyświetlone na tablicy interaktywnej. Należy wybrać poprawną odpowiedź , tak aby pasowała do obrazków.

Chętni uczniowie wykonują zadanie na tablicy interaktywnej. (5 minut)

  1. Następnie uczniowie wykonują zadanie 6 na stronie 73 w podręczniku, które polega na właściwym zastosowaniu trybu rozkazującego, form twierdzących i przeczących. (5minut)

III Część końcowa.

  1. Uporządkowanie/ podsumowanie wiadomości. (5 minut)

a)      Na końcu lekcji nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie własnej pracy i dokonanie samooceny.

b)      Nauczyciel zadaje i wyjaśnia pracę domową. Następnie nagradza najaktywniejszych uczniów.

c)      Praca domowa dla chętnych (online) na stronie www.engly.pl