Start Aktualności PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW SZKOŁY PRZED COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Sytuacja epidemiczna w kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.


W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły opracowałam i wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie one zostaną niebawem umieszczone na witrynie internetowej szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki tj. plac zabaw i boisko sportowe Orlik.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu z rodzicem.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Przy wejściu do budynku dziecko dezynfekuje dłonie i mierzona jest mu temperatura ciała.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, w wyznaczonej strefie, stanowiącym przestrzeń wspólną. Wyjątek stanowi indywidualny kontakt rodzica z nauczycielem (tylko podczas pełnionych przez niego dyżurów w wyznaczonym terminie) oraz wpłaty dokonywane przez rodziców na obiady w sekretariacie szkoły.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 
  a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5
  c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).
 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka tj. 380 C i powyżej) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia
  w izolatorium.
 9. Rodzic odprowadzający dziecko zobowiązany jest przy wejściu do placówki dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku.
 10. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 13. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. W zaistniałych potrzebach pomocy udzieli pracownik szkoły.
 14. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz zdezynfekować ręce.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel klas I – III lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

Zaleca się, aby uczniowie klas IV-VIII po wejściu do szkoły zasłaniali usta i nos maseczką i tak zabezpieczeni przemieszczali się po korytarzach, spędzali czas podczas przerw i we wspólnie użytkowanych miejscach np. w szatniach. W czasie lekcji noszenie maseczek nie obowiązuje.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Tutaj znajdziecie Państwo procedury ochrony uczniów szkoły przed Covid-19.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły